Administratief medewerker Certificering & Inspectie

Regio:
Berkel en Rodenrijs
 
Functieomschrijving

Jij be­grijpt als geen ander wat er al­le­maal komt kij­ken bij het we­reld­wij­de ver­voer van goe­de­ren. Jij geeft onze in­spec­teurs in­struc­ties over in­spec­tie en cer­ti­fi­ce­ring. Dat doe je op basis van de aard van de la­ding, de af­spra­ken tus­sen ver­ko­per en koper, het land van her­komst en de be­stem­ming van de la­ding. Voor jou is het es­sen­ti­eel dat de in­spec­tie­werk­zaam­he­den soe­pel ver­lo­pen. Zodat jij kunt vol­doen aan de wen­sen van jouw klan­ten. De hoog­ste kwa­li­teit le­ve­ren, daar ga jij voor. Jouw werk­zaam­he­den zijn al­les­om­vat­tend, zoals:

 • aan­stu­ren van in­spec­teurs;
 • op­vol­gen van rap­por­ta­ges van in­spec­teurs;
 • op de hoog­te hou­den van klan­ten over de vor­de­ring van in­spec­ties;
 • voor­be­rei­den en af­wik­ke­len van do­cu­men­ta­tie;
 • voor­be­rei­den en af­ge­ven van in­spec­tie­cer­ti­fi­ca­ten;
 • geven van op­drach­ten aan la­bo­ra­to­ria;
 • ver­wer­ken van la­bo­ra­to­ri­um­ge­ge­vens in eind­rap­por­ta­ges.
Functie-eisen

De BackOf­fi­ce van onze opdrachtgever moet steeds meer de per­fect ge­o­lie­de scha­kel zijn tus­sen de uit­voe­ring van de in­spec­ties en het bin­nen­ha­len van nieu­we in­spec­tie­op­drach­ten. Jij kunt hel­pen bij die ont­wik­ke­ling in de or­ga­ni­sa­tie (en te­ge­lijk wer­ken aan jouw eigen groei) als jij:

 • werk­er­va­ring hebt in de in­spec­tie en/of scheep­vaart;
 • een man (of vrouw) bent die wil op­pak­ken en aan­pak­ken;
 • graag din­gen uit­zoekt en pro­ble­men op­lost;
 • zelf­red­zaam bent maar wel om hulp vraagt als je iets echt niet be­grijpt;
 • lek­ker scherp bent en nooit denkt ‘het zal wel goed zijn’;
 • houdt van de dy­na­miek van in­ter­na­ti­o­naal goe­de­ren­ver­voer;
 • be­grijpt dat (in­ter­na­ti­o­na­le) klan­ten ook na 17.00 uur nog wel­eens vra­gen heb­ben;
 • (last but not least) op uit­ste­kend ni­veau En­gels spreekt, schrijft en be­grijpt.
Bedrijfsomschrijving

In­ter­na­ti­o­naal goe­de­ren­ver­voer, commodity trade. Dy­na­miek. Snel­heid. Ie­de­re la­ding is uniek. Goe­de­ren kun­nen niet zo­maar het schip in of een land bin­nen. Onze opdrachtgever in­spec­te­ert, con­tro­le­ert en cer­ti­fi­cee­rt. We­reld­wijd. De focus ligt op verscheping binnen de agribusiness. Denk hierbij aan graan, mais, soyabonen etc..  

Bedrijfscultuur

Arbeidsvoorwaarden

Onze opdrachtgever is een groei­en­de en suc­ces­vol­le or­ga­ni­sa­tie. Het gaat goed met hen. Dat be­te­kent ze­ker­heid voor jou. Onze opdrachtgever is ook een re­la­tief klei­ne or­ga­ni­sa­tie. En dat be­te­kent dat jij veel kan­sen hebt en veel zelf mag doen. Korte lij­nen en di­rec­te com­mu­ni­ca­tie. Jij weet bij ons met­een waar je aan toe bent. Geen hele dagen het­zelf­de werk doen, maar veel af­wis­se­ling in werk­zaam­he­den. Zo leer jij op de­tail­ni­veau alles over in­ter­na­ti­o­na­le in­spec­tie en cer­ti­fi­ca­tie. Door­groei­en? Mo­ge­lijk­he­den ge­noeg, ge­heel af­han­ke­lijk van wat jij laat zien, wat jij wilt en wat jij kunt.

Sollicitatie informatie
Me­de­wer­ker Back Of­fi­ce In­spec­tie & Cer­ti­fi­ce­ring is een func­tie op MBO-ni­veau, voor 40 uur per week. Denk jij dat wij ken­nis moe­ten maken met jou? Stuur jouw cv met een korte mo­ti­va­tie naar ons toe.

Sollicitatieprocedure

Bezoek www.excellent-uzb.nl voor meer informatie over de vacature Administratief medewerker Certificering & Inspectie of solliciteer online op de vacature Administratief medewerker Certificering & Inspectie.

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: Excellent Uitzendbureau
Contactpersoon: E- Recruiters
Adres: Laanweg 4, unit 747
Industrieterrein Halfweg I
Postcode/plaats: 3208 LC SPIJKENISSE
Telefoon: +31852738128
Email: recruiters@excellent-uzb.nl